தமிழ்நாடு வ .உ .சி .நல பேரவை "வரவேற்கிறோம்"

 தமிழ்நாடு வ .உ .சி .நல பேரவை

         வெள்ளாளர் சமுதாயத்தின் பண்பாடு கலாச்சாரம் மற்றும் சிந்தனை, செயலூக்கம், அறிவு, ஆற்றல், தீரம், வீரம், கொள்கைப் பற்று, போன்ற பண்முக ஆற்றல் பெற்று நமது இனத்தின் மாண்பினையும், மதிப்பையும், மீண்டும் நம் மக்கள் மத்தியில் பதிவு செய்யவும், நமக்கென உள்ள தனித் தன்மையை நிலை நிறுத்தி நமது வெள்ளாளர் மத்தியில் உடன் தொடர்பையும், ஒற்றுமையையும், வலுப்படுத்தி மீண்டும் தமிழகத்தில் மறு மலர்ச்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நமது தமிழ்நாடு வ.உ.சி பேரவை அனைத்து வெள்ளாளர் கூட்டமைப்பு 2009 ம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டது.

         துவங்கிய நாள்முதல் சமுதாயப்பற்றினையும், நமது இனத்தின் பண்புகளையும் மக்கள் மனதில் பதிய வைப்பதோடு, ஒற்றுமையையும் நமது வெள்ளாளர் இன்த்தின்பால் பரஸ்பரம் நல்ல சிந்தனையையும் நிலை நிறுத்தி செயலாற்றி வருகிறது.

         பேரவையின் வளர்ச்சிப் படிகளை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக உற்று நோக்கினால் தற்போதய வளர்சிப் பாதையும் அதை நமது பேரவை லாவகமாக கடந்து வந்த முறைகளும் புலப்படும்.

Voc birthday

This snip sample. atleast need one full line writen here.

Chennai meets

கஇபஅற அகபஅபபபஅ கஅகபஙஷ்ரணப அககஇபகங இஅககணகஅ கஇகஙஅ கஅகணஙகஅ ஹகஅகஙணஅChennai Branch Meet On 5.9.2015

We planned to conduct a branch meet on 5.9.2015 on our residence. so we kindly invite all Chennai member to attend the meet to discuss the feature development of our voc peravai.

Place of Meet:
No:5,3rd street,kk nrg.near bus stop.

Timing:5.00 pm.

Vips attending : Thalivar and thunai thalaivur


Voc Birthday On 5th sep 2015

      Due to voc birth . we conducting few events and a function to celebrate his birth. so we kindly invite all members and there family member for the function. we are anticipating your presence.

Events:

1. children dance
2. race

Function:
      on evening in our residence. with few vip's